Partners

R-LINK

R-LINK onderzocht hoe kleinschalige bottom-up initiatieven in de gebiedsontwikkeling konden bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Deze kennis kan helpen bij het creëren van vitale en inclusieve stedelijke regio’s.

R-LINK was een van kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties met een liefde voor ruimtelijke kwaliteit. De nauwe samenwerking tussen onderzoek en praktijk hielp ons in de zoektocht naar haalbare oplossingen. 

Samen keken wij naar de vraag: Hoe kan gebiedsontwikkeling door kleinschalige initiatieven worden bevorderd, terwijl tegelijkertijd grootschalige stedelijke ambities en maatschappelijke opgaven worden gerealiseerd?

Tertium

Tertium geeft bewoners en lokale organisaties meer invloed op veranderingen in hun omgeving. Het doel: projecten die goed aansluiten bij de behoeftes van wijk, stad of land.


 Tertium specialiseert zich in strategische communicatie en participatie. Tertium helpt overheden, bedrijven en kennisinstellingen bij het betrekken van bewoners of het brede publiek. Daarbij specialiseren zij zich in participatietrajecten op het gebied van duurzame energie, ruimtelijke ordening en nieuwe vormen van democratie.